Přijímací zkoušky do třídy s výtvarným zaměřením se sestávají ze dvou částí:


1.část – domácí práce

 

V domácích pracech uchazeč předkládá:

počet je 10 prací formátu A2 z posledních dvou let 

1x studijní kresba zátiší tužkou nebo uhlem ve formátu A2

1x studijní kresba hlavy A2

1x malba na volné téma formátu A2

1x malba zátiší formátu A2

1x komiks na libovolné téma (menší formát nalepit na A2)

Ostatních 5 prací je na výběru uchazeče. Menší práce než formát A2 je potřeba nalepit či zapaspartovat na formát A2 (lze nalepit 6 formátů A6, počítáno je to však jako jedna práce formátu A2)

 

Práce uchazeči dodají výhradně v termínech určených vedením školy na vrátnici či na sekretariát školy. Škola si vyhrazuje právo nepřijímat práce, které nesplňují výše uvedené podmínky stanovené vedením školy. ​Role papíru, menší formáty,  trojrozměrné práce nebo digitální nosiče nebudou přijaty. Desky musí být viditelně a čitelně podepsány.

 

2.část

 V den přijímacích zkoušek uchazeči zpracují dvě zadání:

  • studijní kresba tužkou zadaného předmětu na formát A4 (45min)

  • kreativní úkol podle zadání, volná technika na formát A3 (90min)

Mezi jednotlivými úkoly je 15minut přestávka.

Seznam pomůcek na přijímací řízení z výtvarné výchovy bude uchazeči sděleno v pozvánce na přijímací řízení z výtvarné výchovy.

 

Jednotlivé části zkoušky se bodově ohodnotí. Pořadí uchazečů vychází ze součtu bodového hodnocení všech částí. V žádné části nesmí uchazeč získat 0 bodů.